PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN NINH GIANG

TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI

Số: 12/2017-2018/QĐ-THCS.HT

V/v ban hành Quy chế làm việc năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 Hưng Thái, ngày  09 tháng 9 năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI    

          Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; sửa đổi bổ sung  ngày 8/3/2010;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ vào Pháp lệnh cán bộ công chức;

          Căn cứ Luật viên chức được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

          Căn cứ Nghị quyết của trường THCS Hưng Thái họp ngày 08/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế làm việc” của trường THCS Hưng Thái năm học 2017-2018".

          Điều 2: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

          Điều 3: Các thành viên của trường THCS Hưng Thái căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

- Các bộ phận trong nhà trường;

- Lưu VT.

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                    Nguyễn Việt Khoa

 


QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017-2018/QĐ-THCS.HT

 ngày 09 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Hưng Thái)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công việc và trình tự giải quyết công việc của trường THCS Hưng Thái.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức trong biên chế hoặc hợp đồng.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Trường THCS Hưng Thái làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của nhà trường phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Quy chế làm việc của nhà trường. Cán bộ, công chức, viên chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm.

2. Trong phân công công việc, người đứng đầu các đoàn thể phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao. Trong trường hợp người đứng đầu các đoàn thể giao công việc đó cho một người trong đoàn thể mình phụ trách thì người được giao công việc chịu trách nhiệm với người đứng đầu đoàn thể đó.

3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên đẩy mạnh việc đổi mới quản lí, xây dựng môi trường làm việc văn hoá. 

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Hiệu trưởng

1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng; tổ phó, tổng phụ trách Đội, thủ quỹ, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phát huy vai trò của từng cá nhân, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường và các Hội đồng khác theo quy định;

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;

4. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

5. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

8. Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên phân công, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường;

9. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật;

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó hiệu trưởng

1. Giúp việc cho Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo từng công việc được Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc mình phụ trách; thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

2. Trực tiếp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; kế hoạch dạy thêm - học thêm, công tác phổ cập, kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, dạy nghề, chỉ đạo thu thập hồ sơ kiểm định chất lượng, hồ sơ trường Chuẩn. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của nhà trường để xây dựng lịch hoạt động chuyên môn; Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của 2 tổ, tổ chức Hội thi, Hội giảng; quản lý, điều hành việc thực hiện Quy chế chuyên môn, đánh giá xếp loại học sinh theo quy định; Quản lý, chỉ đạo khảo sát chất lượng theo định kỳ. Kiểm tra, ký duyệt sổ đầu bài theo quy định.

3. Chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quản lý, các bộ phận công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện công việc, đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện;

4. Khi cần sự phối hợp công việc phải chủ động báo cáo với Hiệu trưởng đồng thời đề xuất những biện pháp giải quyết công việc, tránh tình trạng bị chồng chéo, bỏ sót công việc hoặc vượt thẩm quyền.

5. Thống kê số giờ dạy thay, treo trong từng học kỳ và cả năm, bàn giao cho kế toán.

6. Quản lý trang Web của nhà trường, phần mềm kết hợp với sổ điểm cá nhân của giáo viên , quản lý phần mềm Sổ liên lạc, đốc thúc các cá nhân bộ phận tham gia trang Trường học kết nối.

7. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Tổ trưởng chuyên môn.

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường và chỉ đạo tổ viên chấp hành quy chế chuyên môn; chỉ đạo tổ phó giúp việc cho mình một cách hợp lý.

2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành. Tham gia cùng Hiệu trưởng đánh giá xếp loại viên chức. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, dự giờ, triển khai các chuyên để, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường và theo Điều lệ trường THCS;

3. Tổ trưởng, tổ phó phối hợp thường xuyên chặt chẽ với Hiệu phó chuyên môn để nâng cao chất lượng trong nhà trường.

4. Cùng với Ban giám hiệu dự giờ kiểm tra giáo viên theo kế hoạch.

5. Đề xuất khen thưởng, kỉ luật cán bộ giáo viên.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch công đoàn

1. Có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Công đoàn cho từng học kỳ, đồng thời lãnh đạo các bộ phận, công đoàn viên thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đối với đoàn viên công đoàn.

2. Lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắc ưng sử trong hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện mọi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

3. Cùng với Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và chương trình kế hoạch công tác chuyên môn đề ra;

4. Có kế hoạch tuyên truyền pháp luật, giáo dục phát triển đoàn viên, tổ chức thăm hỏi, động viên công đoàn viên và gia đình. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc;

Điều 7. Trách nhiệm của nhân viên Văn thư

       1. Tập hợp kết quả các mặt công tác để báo cáo Hiệu trưởng và cơ quan cấp trên theo qui định và đúng thời hạn;

       2. Phối hợp với các bộ phận, với giáo viên chủ nhiệm nắm bắt thông tin, tổng hợp số liệu, báo cáo Hiệu trưởng và các cấp quản lí về những nội dung theo yêu cầu hàng tháng và mỗi học kì;

       3. Kiểm tra các thủ tục hành chính về các văn bản phát hành của nhà trường trước khi trình Hiệu trưởng ký, quản lý văn bản đi, đến theo trình tự qui định;

       4. Quản lý công tác văn thư lưu trữ, công tác hành chính phục vụ cho hoạt động của nhà trường được thuận tiện kịp thời và khoa học; quản lý con dấu của nhà trường.

       5. Quản lí các loại hồ sơ của nhà trường theo Điều lệ trường phổ thông. Trực và làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 ( vào các buổi sáng ) . Nếu có việc đột xuất làm việc cả ngày.

       Nếu không chấp hành đúng thời gian quy định của nhà trường thì nhà trường sẽ chấm công những ngày đến làm việc chia cho tổng số ngày quy định/tháng để trả lương . Nếu nghỉ kéo dài không chấp hành kỷ cương của nhà trường, BGH cùng với Công đoàn nhà trường làm tờ trình báo cáo UBND huyện Ninh Giang.

Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách Thư viện

1. Tổ chức hoạt động của thư viện theo đúng quy định; Trực và làm việc tại trường vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (theo giờ học chính khóa mỗi buổi) và theo thực tế phát sinh công việc.

2. Quản lí các loại sách, báo, tạp chí, mượn trả cập nhật thông tin mượn trả vào phần mềm theo đúng quy định;

3. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch mua sắm sách cho giáo viên và học sinh, kế hoạch xây dựng thư viện tiến, xuất sắc;

4. Tổ chức hoạt động của phòng đọc, phục vụ giáo viên và học sinh đọc và nghiên cứu tài liệu;

5. Tuyên truyền, giới thiệu sách ít nhất 1lần/tháng với giáo viên và học sinh toàn trường;

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách Đồ dùng, Thiết bị.

1. Tổ chức hoạt động của phòng đồ dùng, thiết bị theo đúng quy định; Trực và làm việc tại trường vào các ngày trong tuần (theo giờ học chính khóa mỗi buổi) và theo thực tế phát sinh công việc.

2. Quản lí các loại đồ dùng, thiết bị dạy học, mượn trả, sử dụng, bảo quản, ghi chép và cập nhật theo đúng quy định; 

3. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch mua sắm đồ dùng, thiết bị phục vụ cho giảng dạy; Lập kế hoạch sử dụng phòng học bộ môn hàng tuần theo đăng ký của giáo viên;

4. Tổ chức hoạt động của phòng đồ dùng, thí nghiệm, phòng bộ môn phục vụ giáo viên và học sinh thực hành và nghiên cứu;

5. Chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sửa chữa các thiết bị phục vụ cho giảng dạy và hoạt động của Đoàn, Đội ;

Điều 10. Trách nhiệm của Bí thư Đoàn và Tổng phụ trách Đội

1. Tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường theo kế hoạch của nhà trường và Đoàn, Đội cấp trên;

2. Tổ chức, quản lí nề nếp của học sinh, phối hợp xây dựng các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường;

3. Theo dõi thi đua, các mặt hoạt động nề nếp của học sinh trong nhà trường;

4. Tổ chức tốt các buổi chào cờ đầu tuần, nhận xét, đánh giá và xếp loại thi đua hàng tuần, thông báo kết quả trên bảng tin của nhà trường;

5. Chịu trách nhiệm về chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, rèn kĩ năng sống cho học sinh; phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

6. Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của Đoàn- Đội cấp trên;

Điều 11. Trách nhiệm của nhân viên Kế toán và Thủ quỹ 

1. Xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm, hàng quí và hàng tháng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên trong đơn vị theo đúng quy định;

2. Quản lý chứng từ thu, chi, lập sổ sách theo dõi tài chính, tài sản, nguồn vốn, quỹ theo đúng quy định về kế toán, thống kê, báo cáo định kì về phòng Tài chính - Kế hoạch và Hiệu trưởng nhà trường;

3. Thực hiện chi đúng, chi đủ và chỉ được chi khi chủ tài khoản đã duyệt chi theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành;

4. Hoàn thiện các chứng từ thu chi đúng nguyên tắc tài chính và chịu trách nhiệm các chứng từ tài chính lưu trữ.

5. Trực và làm việc tại trường vào buổi sáng các ngày trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật) và theo thực tế phát sinh công việc.

Điều 12. Trách nhiệm của Giáo viên bộ môn

1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá theo quy định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ. Lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy chính khóa cũng như các buổi bồi dưỡng. Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; bước đầu biết sử dụng phần mềm vào điểm của học sinh kết hợp với sổ điểm để theo dõi điểm của học sinh hàng tháng theo qui chế.

2. Tự rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục;

3. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và Điều lệ nhà trường, thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục;

4. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp;

5. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn - Đội trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh;

6. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phải có trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, chịu trách nhiệm chính về kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi.

7. Lên lớp không sử dụng điện thoại, để chế độ rung. Chỉ nghe điện thoại của BGH và gia đình mình ( đề phòng trường hợp khẩn cấp ), không được nghe các cuộc điện thoại, đọc tin nhắn của người khác.

Điều 13. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm

1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

3. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh

4. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm gặp gỡ phụ huynh khi có học sinh vi phạm, lập biên bản kỉ luật học sinh vi phạm và đề xuất mức kỷ luật cao hơn ( nếu có );

5. Nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh lớp chủ nhiệm và cơ sở vật chất lớp học.  

Điều 15. Trách nhiệm của giáo viên trực ban

1. Đến trường trước khi có trống báo, có mặt tại trường trong suốt thời gian của buổi học, theo dõi và quản lí mọi hoạt động của giáo viên và học sinh trong buổi học;

2. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo về những vấn đề bất thường xảy ra trong buổi học và cùng phối hợp giải quyết;

3. Theo dõi, ghi chép, đánh giá thi đua các mặt hoạt động nền nếp của các lớp như lao động, văn nghệ, vệ sinh, thể dục…trong buổi học.

4. Tuyệt đối không nhờ học sinh đánh trống thay, khi nhờ giáo viên khác trực thay phải được sự đồng ý của BGH nhà trường.

Điều 16: Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ.

  1. Thường xuyên phải có mặt ở trường 24/24 giờ (theo hợp đồng)

2.  Đảm bảo sự an toàn tài sản, cơ sở vật chất và các công trình của nhà trường.
Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình cơ sở vật chất ở các lớp học, các khu vực dùng chung của trường; Phối hợp với Kế toán lập sổ theo dõi toàn bộ tài sản hiện có.  Những tài sản bị mất không rõ lý do hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm của bảo vệ thì phải chịu bồi hoàn. Báo cáo và thực hiện việc tu sửa các tài sản bị hư hỏng theo chỉ đạo của lãnh đạo trường. Quản lý nguồn nước và công trình nước sạch tuyệt đối không để bị ô nhiễm. Thực hiện công tác vệ sinh theo hợp đồng.

3. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, khi có dấu hiệu mất an ninh phải báo cáo với lãnh đạo đồng thời liên hệ với cơ quan Công an xã để kịp thời giải quyết .
       4. Có trách nhiệm hướng dẫn học sinh sử dụng tài sản của trường theo quy định; kịp thời báo cáo với lãnh đạo trường để xử lý các sai phạm của học sinh về mặt sử dụng tài sản của trường; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn theo dõi việc thực hiện nội quy học sinh, xử lý những học sinh vi phạm an ninh trật tự.  Theo dõi, phát hiện và ngăn chặn tình hình học sinh có các hành vi đánh nhau, phá hoại tài sản, vi phạm nội quy nhà trường nhất là trong thời điểm học sinh tới trường đầu giờ, ra chơi, tan học. Sau khi ngăn chặn, xử lý các hành vi trên báo cho GVCN có học sinh vi phạm , TPT Đội hoặc giáo viên trực ban.

 5. Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với nhà trường, không để vào trường những người say rượu, người có thái độ không đúng, cấm đi xe vào sân trường.
       6. Đánh trống báo hiệu giờ dạy, trực cổng, mở cửa, đóng cửa các phòng học, phòng làm việc của trường.

       7. Chịu trách nhiệm về việc gửi xe và trông xe của giáo viên và học sinh theo hợp đồng đã ký. Khi xảy ra mất mát thì hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 17. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình công tác

1. Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể chủ động lập kế hoạch công tác trong phạm vi công việc mà mình được phân công, trình Hiệu trưởng duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để tìm biện pháp tháo gỡ để công việc đạt hiệu quả và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc được phân công;

2. Hàng tuần các đoàn thể chủ động giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình và lên lịch công tác cho tuần sau;

3. Thường xuyên phản ánh kết quả thực hiện công việc với Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết;

4. Các đoàn thể phải chủ động dự thảo nội dung báo cáo theo lịch, thời gian và yêu cầu của nhà trường, của cấp trên, chấp hành nghiêm túc về chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất, không được chậm trễ và bỏ sót.

Điều 18. Chế độ sinh hoạt , hội họp.

1. Đảm bảo dự họp đúng giờ, nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, không làm việc riêng;  trong buổi họp điện thoại để chế độ rung;

2. Mỗi tháng:

- Họp Chi bộ - Hội đồng sư phạm 1 buổi vào tuần đầu tháng hoặc đột xuất;

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn vào tuần 2 và tuần 4 trong tháng;

- Họp đoàn thể vào tuần 3 trong tháng;

- Họp chuyên môn toàn trường vào tuần thứ 2 của tháng.

3. Mỗi năm học họp Hội đồng chủ nhiệm, Hội đồng thi đua - khen thưởng 2 lần vào giữa năm và cuối năm, Hội đồng kỉ luật họp khi có công việc do chủ tịch hội đồng triệu tập.

4. Hội ý triển khai công việc vào sáng thứ 2 hàng tuần với toàn thể CBGV, NV ; Hàng tuần các đoàn thể chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình và lập kế hoạch công tác cho tuần sau.

5. Trong khi họp, tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị, thảo luận trên nguyên tắc tập trung dân chủ và có tính xây dựng cao, mọi ý kiến nêu ra ngoài cuộc họp không có giá trị.  Khi häp phải tập trung tư tưởng, tham gia thảo luận, xây dựng nội dung nghị quyết. Khi đã thành nghị quyết mọi người phải nghiêm túc thực hiện, tuyệt đối không được phát ngôn tuỳ tiện, thiếu xây dựng làm mất đoàn kết nội bé. Những vướng mắc phải được giải quyết thoả đáng trong cuộc họp.

Điều 19. Chế độ khen thưởng - kỷ luật; Chế độ lương, thâm niên nhà giáo; Chế độ thông tin báo cáo.

1. Khen thưởng kịp thời những cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đạt thành tích trong công tác theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật.

2. Phê bình, cảnh cáo, kỷ luật CBGV, NV theo Pháp lệnh công chức và Luật viên chức.

3. Thực hiện kịp thời chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ, viên chức theo quy định.

4. Chế độ thông tin báo cáo:

Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác do mình phụ trách theo định kỳ hay đột xuất với Thủ trưởng đơn vị. Khi báo cáo phải đảm bảo các yếu tố: Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, chính xác, trung thực, kịp thời, chất lượng.

 

Chương IV

LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 20.

1. Coi trọng tính kế hoạch, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả, mọi công việc phải được triển khai bằng kế koạch; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung công việc theo kế hoạch đã được triển khai;

2. Chấp hành nghiêm kỉ luật lao động về giờ giấc, thời khoá biểu, ngày, giờ công. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, coi trọng chất lượng và hiệu quả, luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao để khẳng định uy tín và giữ gìn danh dự Nhà giáo;

3. Lãnh đạo nhà trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc phải báo cáo Hiệu trưởng để cùng tìm biện pháp giải quyết. Khi nhận công văn hoặc nghị quyết cấp trên phải báo cáo Hiệu trưởng để cùng xây dựng kế hoạch thực hiện. Những đề xuất, kiến nghị của giáo viên và học sinh, phụ huynh phải được xem xét và giải quyết kịp thời.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ

Điều 21. Điều khoản thi hành

          1. Quy chế này được thông qua tại Hội nghị viên chức hàng năm và thực hiện nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;

          2. Tổ trưởng các tổ có trách nhiệm triển khai quán triệt và thường xuyên nhắc nhở từng thành viên của tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế;

          3. Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một tiêu chí trong nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong thành tích thi đua, khen thưởng. Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của Pháp luật;

          4. Những thay đổi, bổ sung Quy chế chỉ được điều chỉnh trong Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm của nhà trường;

          5. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành./.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                            

                                                                                                      

 

 

                                                                                                            Nguyễn Việt Khoa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trường THCS Hưng Thái long trọng tổ chức buổi tuyên truyền ngày thị giác thế giới vào sáng thứ hai ngày 07/10/2019. Tham dự buổi tuyên truyền có 238 đội viên cùng toàn thể cán bộ GV, VN tron ... Cập nhật lúc : 15 giờ 43 phút - Ngày 21 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ/CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/ 2016/TT-BNV của Bộ nội ... Cập nhật lúc : 0 giờ 3 phút - Ngày 26 tháng 9 năm 2019
Xem chi tiết
Hoà trong tiết trời thu lịch sử là không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước ta, dân tộc ta với những giây phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 74 ... Cập nhật lúc : 22 giờ 26 phút - Ngày 14 tháng 9 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 30 tháng 5 năm 2018, thầy và trò trường THCS Hưng Thái tổ chức lễ bế giảng năm học 2017-2018 ... Cập nhật lúc : 16 giờ 39 phút - Ngày 5 tháng 6 năm 2018
Xem chi tiết
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2018 , nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khóa cho các em học sinh khối 6 và khối 9 đến dâng hương và tìm hiểu tại đền thờ Khúc Thừa Dụ (thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyệ ... Cập nhật lúc : 10 giờ 18 phút - Ngày 26 tháng 4 năm 2018
Xem chi tiết
ngày 08 tháng 01 năm 2018, thầy trò trường THCS Hưng Thái cùng điểm lại những kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2017-2018 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 27 phút - Ngày 10 tháng 1 năm 2018
Xem chi tiết
Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo ... Cập nhật lúc : 8 giờ 34 phút - Ngày 11 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Hưng Thái, Trường THCS Hưng Thái đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học năm học 2016-2017 và xây dựng kế hoạch phát triển ... Cập nhật lúc : 11 giờ 23 phút - Ngày 30 tháng 9 năm 2017
Xem chi tiết
1. Mục đích: a) Nhằm góp phần thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật và nhiệm vụ của trường THCS. Công tác kiểm tra nội bộ trường học giúp Hiệu trưởng tìm ra những biện pháp đôc đốc, giúp đ ... Cập nhật lúc : 17 giờ 43 phút - Ngày 28 tháng 9 năm 2017
Xem chi tiết
Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; sửa đổi bổ sung ngày 8/3/2010; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/20 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 50 phút - Ngày 28 tháng 9 năm 2017
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
tuần sinh hoạt tập thể, điều lệ, nội quy nhà trường năm học 2018 - 2019
tiêu chí chấm thi đua năm học 2017 - 2018
Đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Nguyễn Trãi năm học 2016 - 2017
DS CB LỚP TOÀN TRƯỜNG 16-17
Chế độ - Tiến độ cho điểm 2016-2017
Xếp hạng các trường, phòng thi vào 10 năm 2016
PPCT dạy học chủ đề tự chọn môn Ngữ văn 9
Hướng dẫn lập PPCT HĐNGLL
Chủ đề tổ KHTN 16-17
Các chủ đề thực hiện năm học 2016-2017 tổ KHXH
PPCT các môn năm học 2016-2017
Dạy học phát triển năng lực môn Văn
chủ đề:di truyền học người_cô Nguyễn Thị Hoài_THPT Khúc Thừa Dụ
Cấu trúc đề HSG Sinh tỉnh
tài liệu hướng dẫn soạn E_learning
123456
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tháng 4/2023
Thông báo thi tuyển viên chức năm 2022
Công văn về việc triển khai hoạt động đầu năm học và tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của SỞ GD&ĐT
KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trường THCS Hưng Thái năm 2022
Kế hoạch công tác tháng 01/2022
Kế hoạch công tác tháng 12/2021
Kế hoạch công tác tháng 11/2021
Kế hoạch công tác tháng 10/2021
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BÊNH COVID-19 KHI HỌC SIN H ĐI HỌC TRỞ LẠI
THÔNG BÁO HỌC SINH KHỐI 6,9 ĐI HỌC TRỞ LẠI
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN TỔ COVID-19
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2021
12345678910...