PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:52:26 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:31:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9756
3Khách vãng lai13:21:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
4Khách vãng lai13:14:11 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9390
5Khách vãng lai13:06:41 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_lop.aspx
6Khách vãng lai13:03:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9893
7Khách vãng lai12:59:11 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9148
8Khách vãng lai12:53:30 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9314
9Khách vãng lai12:49:49 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9452
10Khách vãng lai12:46:15 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9692
11Khách vãng lai12:44:36 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9215
12Khách vãng lai12:44:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
13Khách vãng lai12:39:16 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9062
14Khách vãng lai12:36:19 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9391
15Khách vãng lai12:31:44 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
16Khách vãng lai12:22:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41831
17Khách vãng lai12:16:50 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
18Khách vãng lai12:16:07 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41803
19Khách vãng lai12:15:52 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41895
20Khách vãng lai12:11:33 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai12:11:11 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20601
22Khách vãng lai12:09:45 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9812
23Khách vãng lai12:04:07 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41902
24Khách vãng lai12:03:57 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai12:01:15 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9811
26Khách vãng lai11:59:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai11:58:54 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9883
28Khách vãng lai11:56:16 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai11:55:45 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9163
30Khách vãng lai11:55:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9141
31Khách vãng lai11:48:37 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9715
32Khách vãng lai11:46:31 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02726
33Khách vãng lai11:38:36 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai11:37:21 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9892
35Khách vãng lai11:35:13 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9106
36Khách vãng lai11:34:54 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02794
37Khách vãng lai11:31:57 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20499
38Khách vãng lai11:31:16 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9302
39Khách vãng lai11:29:35 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai11:27:55 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41821
41Khách vãng lai11:26:03 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10026
42Khách vãng lai11:25:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20386
43Khách vãng lai11:05:17 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
44Khách vãng lai10:58:29 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00929
45Khách vãng lai10:52:41 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9438
46Khách vãng lai10:51:50 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41824
47Khách vãng lai10:45:22 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9829
48Khách vãng lai10:44:18 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00934
49Khách vãng lai10:40:49 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9068
50Khách vãng lai10:37:43 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9907
51Khách vãng lai10:37:23 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9798
52Khách vãng lai10:35:55 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9772
53Khách vãng lai10:35:13 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10009
54Khách vãng lai10:35:10 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9867
55Khách vãng lai10:27:18 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9519
56Khách vãng lai10:22:42 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai10:22:36 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9394
58Khách vãng lai10:21:58 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
59Khách vãng lai10:17:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9257
60Khách vãng lai10:04:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai10:04:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10020
62Khách vãng lai10:03:13 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
63Nguyễn Thị Lương10:01:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
64Nguyễn Thị Lương09:47:48 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
65Nguyễn Thị Lương09:47:45 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
66Nguyễn Thị Lương09:45:32 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
67Nguyễn Thị Lương09:43:58 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
68Nguyễn Thị Lương09:43:54 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
69Nguyễn Thị Lương09:42:35 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
70Khách vãng lai09:40:40 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9479
71Khách vãng lai09:38:16 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9296
72Nguyễn Thị Lương09:37:10 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
73Nguyễn Thị Lương09:37:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
74Nguyễn Thị Lương09:35:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
75Nguyễn Thị Lương09:33:49 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
76Nguyễn Thị Lương09:33:39 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
77Nguyễn Thị Lương09:33:34 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
78Khách vãng lai09:32:49 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20554
79Khách vãng lai09:27:46 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
80Khách vãng lai09:27:10 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9316
81Khách vãng lai09:26:59 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10510
82Nguyễn Thị Lương09:21:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
83Khách vãng lai09:21:04 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
84Khách vãng lai09:09:20 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9731
85Khách vãng lai09:08:30 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai09:05:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10003
87Khách vãng lai09:01:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20508
88Khách vãng lai08:54:22 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8520
89Khách vãng lai08:52:43 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
90Khách vãng lai08:48:29 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
91Nguyễn Thị Lương08:45:41 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
92Nguyễn Thị Lương08:45:33 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
93Nguyễn Thị Lương08:44:30 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
94Nguyễn Thị Lương08:44:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
95Khách vãng lai08:27:21 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41896
96Nguyễn Thị Lương08:20:13 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
97Nguyễn Thị Lương08:19:42 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
98Khách vãng lai08:16:20 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
99Nguyễn Thị Lương08:07:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
100Nguyễn Thị Lương08:07:22 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
101Khách vãng lai08:07:12 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
102Khách vãng lai08:07:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
103Khách vãng lai08:07:00 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
104Khách vãng lai08:03:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_khoi.aspx
105Khách vãng lai07:56:22 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9937
106Khách vãng lai07:54:53 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9462
107Khách vãng lai07:54:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9881
108Khách vãng lai07:52:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31515
109Khách vãng lai07:51:46 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9121
110Khách vãng lai07:50:34 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9869
111Khách vãng lai07:46:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9933
112Khách vãng lai07:45:39 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9497
113Khách vãng lai07:41:03 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41813
114Khách vãng lai07:37:13 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9748
115Khách vãng lai07:28:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
116Khách vãng lai07:27:54 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9459
117Khách vãng lai07:24:58 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9690
118Khách vãng lai07:22:52 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20538
119Khách vãng lai07:19:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9986
120Khách vãng lai07:17:05 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9844
121Khách vãng lai07:17:00 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10035
122Khách vãng lai07:14:32 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10515
123Khách vãng lai07:14:09 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9297
124Khách vãng lai07:14:03 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9979
125Khách vãng lai07:06:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8518
126Khách vãng lai07:03:58 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9934
127Khách vãng lai06:52:23 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9362
128Khách vãng lai06:47:10 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
129Khách vãng lai06:47:01 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9693
130Khách vãng lai06:46:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
131Khách vãng lai06:44:49 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9324
132Khách vãng lai06:40:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20509
133Khách vãng lai06:39:38 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9254
134Khách vãng lai06:39:37 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9316
135Khách vãng lai06:33:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20533
136Khách vãng lai06:27:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10025
137Khách vãng lai06:17:12 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
138Khách vãng lai06:06:37 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9306
139Khách vãng lai06:04:59 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai06:02:19 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
141Khách vãng lai05:59:50 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
142Khách vãng lai05:54:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20523
143Khách vãng lai05:52:11 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31511
144Khách vãng lai05:50:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9796
145Khách vãng lai05:41:52 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9315
146Khách vãng lai05:38:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
147Khách vãng lai05:37:59 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
148Khách vãng lai05:36:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
149Khách vãng lai05:30:15 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
150Khách vãng lai05:16:57 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
151Khách vãng lai05:08:39 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9861
152Đỗ Thị Lụa05:02:38 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
153Khách vãng lai05:01:42 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9254
154Đỗ Thị Lụa04:56:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
155Đỗ Thị Lụa04:56:19 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
156Khách vãng lai04:56:00 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
157Khách vãng lai04:50:12 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9169
158Khách vãng lai04:33:27 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9140
159Khách vãng lai04:28:30 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10546
160Khách vãng lai04:25:38 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20498
161Khách vãng lai04:18:56 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
162Khách vãng lai04:17:15 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9513
163Khách vãng lai04:09:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9426
164Khách vãng lai04:06:58 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
165Khách vãng lai04:05:50 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9535
166Khách vãng lai04:04:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9265
167Khách vãng lai03:59:04 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20498
168Khách vãng lai03:53:36 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9124
169Khách vãng lai03:42:28 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
170Khách vãng lai03:33:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9845
171Khách vãng lai03:27:42 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
172Khách vãng lai03:26:42 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9358
173Khách vãng lai03:19:34 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9951
174Khách vãng lai03:13:05 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9041
175Khách vãng lai03:12:56 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai03:12:17 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9426
177Khách vãng lai03:08:12 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9468
178Khách vãng lai02:57:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02735
179Khách vãng lai02:57:41 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9821
180Khách vãng lai02:47:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
181Khách vãng lai02:43:02 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9688
182Khách vãng lai02:42:18 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9816
183Khách vãng lai02:36:43 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41797
184Khách vãng lai02:31:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20496
185Khách vãng lai02:24:21 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
186Khách vãng lai02:22:46 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
187Khách vãng lai02:14:05 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9497
188Khách vãng lai02:13:58 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
189Khách vãng lai02:13:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9432
190Khách vãng lai02:09:38 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9826
191Khách vãng lai02:00:08 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
192Khách vãng lai01:56:31 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9778
193Khách vãng lai01:54:49 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9713
194Khách vãng lai01:51:59 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10516
195Khách vãng lai01:50:32 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20542
196Khách vãng lai01:44:26 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9158
197Khách vãng lai01:43:12 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=41899
198Khách vãng lai01:42:45 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20504
199Khách vãng lai01:41:11 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20562
200Khách vãng lai01:31:45 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9404
201Khách vãng lai01:31:18 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9761
202Khách vãng lai01:25:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8269
203Khách vãng lai01:24:28 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
204Khách vãng lai01:21:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
205Khách vãng lai01:16:39 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9284
206Khách vãng lai01:12:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9843
207Khách vãng lai00:52:34 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
208Khách vãng lai00:47:47 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
209Khách vãng lai00:39:06 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9935
210Khách vãng lai00:35:54 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9391
211Khách vãng lai00:34:30 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
212Khách vãng lai00:32:16 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9856
213Khách vãng lai00:29:24 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9769
214Khách vãng lai00:29:01 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9243
215Khách vãng lai00:22:07 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9885
216Khách vãng lai00:18:25 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
217Khách vãng lai00:17:23 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9968
218Khách vãng lai00:16:59 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9144
219Khách vãng lai00:15:51 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
220Khách vãng lai00:09:15 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9776
221Khách vãng lai00:09:12 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20596
222Khách vãng lai00:06:14 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8279
223Khách vãng lai00:05:17 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9111
224Khách vãng lai00:05:11 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
225Khách vãng lai00:01:32 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
19 11 2018