PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 2023
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
2 12 2023